RAIT GROUP PRIVACY POLICY

RAIT > RAIT GROUP PRIVACY POLICY

“RAIT GROUP” OÜ (“RAIT” Ltd, “RAIT Custom Research Baltic” SIA, “RAIT Faktum” OÜ, RAIT Sverige AB) är engagerade i att skydda integriteten för våra kunder och respondenter. Denna allmänna integritetspolicy (“Policy”) ger en översikt över de allmänna principerna om hur vi samlar in, använder och skyddar den personliga information som du tillhandahåller oss. För mer information om våra integritetspraxis, vänligen kontakta oss på info@raitgroup.com

Skyddet av personuppgifter är en högsta prioritet för RAIT GROUP. Våra företag följer vägledningen och kraven i den yrkesetiska koden som gäller för alla registrerade marknadsundersökningsföretag (ICC/ESOMAR internationella kod för marknads-, åsikts- och samhällsforskning) och alla nuvarande lokala regleringar, inklusive Dataskyddsförordningen (“GDPR“) särskilt vad gäller skyddet av respondenternas data.

 “RAIT GROUP” företag använder en mängd säkerhetsteknologier och förfaranden för att hjälpa till att skydda din personliga information. Förfarandena kan variera i varje företag, men de allmänna regler som nämns nedan tillämpas i varje RAIT GROUP-enhet.

 

Information vi samlar in
Vi kan samla in information som inkluderar men inte begränsas till om våra kunder, deltagare i våra evenemang, respondenter och anställda.

 Vi kan samla in personlig information från dig när du använder våra tjänster, såsom ditt namn, e-postadress och annan kontaktinformation som behövs för deltagande i studien eller tjänsteanvändning som du informeras om innan datainsamlingen. 

Vi kan också samla in offentligt tillgänglig information från tredjepartskällor, såsom offentliga databaser och sociala medieplattformar, för att komplettera den information du tillhandahåller oss eller ta emot personuppgifter från tredje part. Om en tredje part är involverad i datainsamling, 

bearbetning eller lagring, kommer du att informeras i förväg om tillämpad integritetspolicy. 

När du använder vår webbplats kan följande typer av personlig information samlas in, lagras och användas: 

Information om din dator, inklusive din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version samt operativsystem.

Information om dina besök på och användning av denna webbplats, inklusive källan till hänvisningen, besökets längd, sidvisningar och navigeringsvägar på webbplatsen.

Information som du tillhandahåller för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, såsom ditt namn, arbetsplats och e-postadress.

Information som du anger när du använder tjänsterna på vår webbplats.

Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den. 

Information i någon form av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår webbplats, inklusive dess innehåll och metadata. 

 

Cookies 

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen “permanenta” eller “sessionscookies”. En permanent cookie lagras av en webbläsare och förblir giltig till dess angivna utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet. En sessionscookie å andra sidan löper ut vid slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs. Cookies innehåller typiskt sett ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan kopplas till informationen som lagras i och erhålls från cookies. Vi använder endast sessionscookies.

Nedan finns namnen på de cookies vi använder på vår webbplats och syftena för vilka de används: 

Vi använder Google Analytics på vår webbplats för att känna igen en dator när en användare besöker webbplatsen, spåra användare när de navigerar på webbplatsen, analysera användningen av webbplatsen, administrera webbplatsen, förhindra bedrägerier och förbättra webbplatsens säkerhet. 

 

Användning av Information

Vi använder den information vi samlar in för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig och uppfylla juridiska krav. Vi kan också använda informationen för forsknings- och analysändamål, inbjudningar till att delta i våra studier och för att skicka dig marknadsförings- och kampanjmaterial. 

 

Delning av Information

Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till tredje part. Vi kan dela din information med tredje parter, som agerar som separata kontrollanter och/eller tjänsteleverantörer, som agerar som behandlare, som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom värd/leverantörer, efter att ha undertecknat ett databehandlingsavtal. 

 

Säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi använder en mängd lämpliga säkerhetsteknologier och förfaranden som varierar beroende på känsligheten hos de personuppgifter vi bearbetar och den aktuella tekniknivån. Observera att inga säkerhetsåtgärder kan vara 100% effektiva och medan vi strävar efter att skydda dina data, kan vi inte garantera att obehörig åtkomst, användning eller avslöjande aldrig kommer att ske. 

RAIT GROUP har redan vidtagit många åtgärder för att följa GDPR; med några av de huvudsakliga åtgärderna inklusive men inte begränsat till följande: 

Behovsprincipen. RAIT GROUP använder tekniker för att skydda respondenternas personuppgifter som en del av sina datainsamlingsoperationer så att åtkomsten är begränsad till dess fältarbetslag i sina driftsenheter enbart på behovsbasis.

Anställdas utbildning. RAIT GROUP utbildar sina anställda om befintliga regleringar, inklusive GDPR. RAIT GROUP implementerar krypteringslösningar, särskilt på alla anställdas bärbara datorer.

RAIT GROUP genomför förfaranden för att välja leverantörer som bearbetar personuppgifter baserat på deras förmåga att följa våra dataskyddskrav. Detta innebär att alla leverantörer, som bearbetar personuppgifter för vår räkning som behandlare, måste underteckna ett databehandlingsavtal med RAIT GROUP-företagen.

 

Datalagring 

Vi behåller den personliga information vi samlar in så länge som rimligen nödvändigt för att uppnå behandlingens mål eller tills den rättsliga skyldigheten stipulerar att vi gör det. För att bestämma den lämpliga perioden vi bevarar datan beaktar vi mängden, naturen och känsligheten hos de personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, behandlingens syften och om vi kan uppnå dessa syften genom andra medel, och tillämpliga lagstadgade skyldigheter. Samtidigt som vi behåller personuppgifterna tar vi hänsyn till behovet av att lösa tvister och genomdriva kontraktet mellan oss eller anonymisera dina personuppgifter och behålla denna anonymiserade information på obestämd tid. 

 

Ändringar av denna policy 

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan för att återspegla förändringarna i sättet vi behandlar personuppgifter, och vi kommer att göra denna policy tillgänglig på vår webbplats. 

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in om dig, att begära att vi korrigerar eller raderar den, invända mot viss behandling, begära att vi begränsar behandlingen, begära dataportabilitet och återkalla dina samtycken, inklusive att välja bort marknadskommunikation. Du har också rätt att lämna in ditt klagomål till dataskyddsmyndigheten, i Estland till Estlands dataskyddsinspektion (på estniska: Andmekaitse Inspektsiooninfo@aki.ee eller www.aki.ee). Om du har några frågor eller funderingar om denna Policy eller varje RAIT GROUP-företags integritetspraxis, vänligen kontakta oss på info@raitgroup.com.