RAIT > VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Vårt team väljer en lämplig undersökningsmetod som passar dina behov. Vi gör förarbetet, samlar in data och sammanställer rapporter.

Reklamtester kan vara mycket komplexa och innefatta både kvalitativ och kvantitativ analys av kommersiell reklam.

Varumärkesundersökningar är en av de mest grundläggande och viktiga undersökningarna för alla varumärken.

Det finns mycket att säga om medarbetarmätningar. Just nu är modeordet ”engagemang”.

Detta fält kan innehålla många olika undersökningsmetoder. Det kan t ex inbegripa strategisk information om etablering på den baltiska marknaden eller långsiktiga förändringar i befolkningen.

Vi har t ex gjort opinionsundersökningar för ett av Sveriges riksdagspartier med hjälp av CINTs webbpaneler.

Kundundersökningar är ett viktigt instrument för de flesta företag och organisationer idag. Utmaningen är att veta var och när vi ska mäta och hur resultatet ska följas upp.

Finns det potential för en ny produkt på marknaden? Vilka produkter är dina konkurrenter? Vilka kanaler passar bäst för att marknadsföra din nya produkt?

Målet med dessa undersökningar är att förstå dynamiken i en organisation. Hur väl stämmer min självbild med mina kollegors uppfattning av mig? Det är en undersökning som passar lite större organisationer med flera chefsled.

I Baltikum är det vanligt att utföra produkttester i hemmiljö. Vi har även möjlighet att göra undersökningar i våra egna lokaler samt ”online” tester.

Den undersökningsform som är den vanligaste förekommande. I en webbenkät ges stora möjligheter att använda bilder, ljud och videoklipp.

Kvantitativa undersökningar innebär användning av strukturerade frågeformulär som utvecklats och anpassats efter kundens behov. Huvudsyftet med kvantitativa undersökningar är att undersöka ett urval av målgruppen med hjälp av ett strukturerat frågeformulär och, efter att ha analyserat informationen, att generalisera resultaten för hela målgruppen.

Kvantitativa undersökningar innebär användning av strukturerade frågeformulär som utvecklats och anpassats efter kundens behov. Huvudsyftet med kvantitativa undersökningar är att undersöka ett urval av målgruppen med hjälp av ett strukturerat frågeformulär och, efter att ha analyserat informationen, att generalisera resultaten för hela målgruppen.

Produkt-, förpacknings- och koncepttester används för att ta reda på vilka av de befintliga koncepten som har den bästa smaken, formen, förpackningen eller idén. Under testerna testar respondenterna (smak, berör, observera, prova, konsumera, etc.) olika produkter enligt förinställda utvärderingskriterier.

Denna metod används för att utvärdera effektiviteten och servicekvaliteten hos anställda som har direkt kundkontakt.

Denna metod bygger på en metod att varje produkt, vara eller tjänst har en specifik plats i konsumenternas medvetande, vilket utgör grunden för utveckling av varumärken.

Det är en metod som kan ge mycket exakta och specifika svar samt omfattande och varierad kunskap om individers erfarenheter, åsikter och motiv, som inte kan erhållas från en fokusgruppsdiskussion.

I Baltikum har vi en unik online plattform med respondenter från Vilnius, Kaunas och Klaipėda. Vi kan starta diskussioner om aktuella ämnen och få snabba insikter från våra paneldeltagare.

Det är en sak att utföra en undersökning. Det är lika viktigt att komma fram till nyckeltal eller indexvärden som du kan använda som benchmark över tid.

Vi hjälper dig att hitta rätt information. Ibland behöver undersökningsdata kompletteras med redan befintliga data. Vi har tillgång till många publika databaser och kan hjälpa dig att hitta rätt information snabbare.

Vad är konsumenten villig att betala för din produkt/tjänst? Vilket pris är rätt för din produkt/tjänst? Det är svåra och viktiga frågor. Kontakta oss för mer information.

Det är en metod framtagen i USA av Fred Reichheld och som senare användes av Bain & Company and Satmetrix.

Vi har möjlighet att använda oss av eyetracking för att mäta kundernas ögonrörelser. Kontakta oss för mer information.

15–25% av världens konsumenter kan tillskrivas kategorin prosumers.